top of page
Afbeelding5blok groen.png
Afbeelding5blok groen.png
Afbeelding5blok groen.png
Afbeelding5blok groen.png
BBBHMV-Logo.png

Visie voor Aalten

BBBHMV-Logo.png
Wij gaan de gemeenteraadsverkiezingen in met een heldere Visie voor Aalten:
  • Visie Voor Aalten – wonen :   

BBB-HMV is altijd voor een vooruitstrevend woonbeleid geweest. Is er vraag naar huizen? Dan bouw je huizen! 

  • Visie voor Aalten – werken :   

Landbouw, MKB en ZZP vormen de ruggengraat van onze economie. Bij elk politiek besluit een paragraaf hoe dit het Boeren, MKB, en ZZP steunt.

  • Visie voor Aalten – leven :     

Beleid grote kernen – kleine kernen. Grote kernen auto luwe, bruisende  centra, een goede mix van winkels en wonen.​Kleine kernen minimaal een school en goede buurtbus verbinding met de grote kernen.

  • Visie voor Aalten – besturen : 

Ons bestuur moet helder, duidelijk en eerlijkEen compact slagvaardig bestuur.

Visie voor Aalten - Wonen

 

• Einde stoplichten model

Toelichting: De Gemeente is nu af gestapt van het Stoplichten model, en accepteert dat er lichte groei in de regio te voorzien is. Toch kan de sturing van de woningbouw beter, met van uit de markt gestuurde vraag.

 

• Inrichting buitengebied

Toelichting: Een deel van de duurzaamheidsdiscussie richt zich op plannen voor het buitengebied. Het buitengebied zal veranderen wanneer de energietransitie vordert. Gemeente Aalten sorteert al voor welke gebieden welke landschappelijke waarden toe te kennen, uitwerking van groepering gebieden met hoge natuurwaarden en gebieden met groter economisch belang moet een volgende stap zijn.  

 

• Meer aandacht voor Centrum Dinxperlo

Toelichting: BBB-HMV juicht de nieuwe Centrumvisie voor Dinxperlo toe. Wel moet toegankelijkheid van het centrum naast voor het winkelend publiek ook voor bevoorrading van de winkels een aandachtspunt blijven.

 

• Aalten aantrekkelijker

Toelichting: De dorpskern van Aalten blijft achter in ontwikkeling vergeleken met omliggende kernen zoals Lichtenvoorde, Winterswijk en Bocholt. BBB-HMV wil een aantrekkelijk centrum voor Aalten en streeft ernaar de weekmarkt naar het weekend te verplaatsen. Meer wandelgebied binnen de ring kan hier aan bijdragen. Herclassificering van de wegen die tot de Ring van Aalten behoren moet onderzocht worden. Doorgaande fietsroutes door de kern van Aalten moeten beter bewijzerd worden.

• Naamsbekendheid Bredevoort bevorderen

Toelichting: Bredevoort heeft al een goede naam als toeristische bestemming. Wij willen Bredevoort helpen nog beter op de kaart te komen. Horeca rond het Zand stimuleren. Culturele initiatieven bevorderen.

 

• Industrieterreinen

Toelichting: BBB-HMV wil vestiging industrie aanmoedigen. In Aalten-Zuid uitbreiding langs de Hamelandroute richting grensovergang Hemden. In Bredevoort kleinschalige ambachtelijke bedrijven die passen in het authentieke stadsbeeld. Ruimte voor uitbreiding langs de Winterswijkseweg en de N318.

• Aaltenseweg/ Dinxperlose straatweg veiliger

Toelichting: huidige bomen kappen, herbeplanten met inheemse bomen, verder van de weg.

• Leefbaar buitengebied

Toelichting: BBB-HMV is voor een aantrekkelijk buitengebied zowel voor de bewoners, voor het (boeren) bedrijf als voor toerisme.

Leefbaarheid in het buitengebied bevorderen. Woningsplitsing kan nu al bij bedrijfsonttrekking. Dit leidt tot een rechtsongelijkheid voor bedrijfswoningen. Ook hier moet splitsing en uitruil van verouderde schuurcapaciteit tegen nieuwbouw tweede (bv. ouder-) woning mogelijk zijn.

• Ringweg

Toelichting: BBB-HMV wil zich hard maken voor de aanleg van een goed en veilig fietspad langs de Ringweg tussen de Aladnaweg en de Bredevoortsestraatweg. Een belangrijk deel van de Achterhoek beleving door toeristen is fietsen in het buitengebied, Winterswijk heeft bv. een prachtige Mondriaan fietsroute: wat kunnen we in Aalten doen?

Visie voor Aalten - Werken

 

• Geen krimp maar groei

Toelichting: maak de gemeente aantrekkelijker voor starters op de woningmarkt. BBB-HMV wil het verkrijgen van starters-hypotheken vereenvoudigen bv. door verhoging van de hypotheekgarantie voor starters. Woningbouw overlaten aan de markt. Kijken naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.

 

• Actief stimuleren bedrijven

Toelichting: BBB-HMV vindt dat bedrijven de ruimte moeten krijgen voor ondernemen. In een plattelandsgemeente passen duurzame agrarische bedrijven.

Instellen bedrijfscontactfunctionaris en een zichtbare wethouder.

 

• Industrieterreinen

Toelichting: BBB-HMV moedigt (lokale) industrie aan. In Aalten-Zuid kan uitbreiding van het bedrijventerrein langs de Hamelandroute,

In Bredevoort (kleinschalige) ambachtelijke bedrijven die passen in het authentieke stadsbeeld en langs de Winterswijkseweg en N318.

 

• Energietransitie

Toelichting: BBB-HMV is voor verduurzaming van de gemeente conform de afspraken in de Regionale Energie Strategie, en volgens het Uitnodigingskader Zon en Wind. Duurzame energie waar mogelijk. Duurzame energiebronnen vullen elkaar aan. Verduurzaming van woningen en bedrijven moet worden aangemoedigd en gestimuleerd. Door overgang van gas op warmtewisselaars zal de vraag naar elektriciteit sterk toenemen. De gemeente moet met de netbeheerder afspraken maken om deze grotere vraag te kunnen leveren.

 

• Centrum Aalten / Dinxperlo versterken

Toelichting: Aalten aantrekkelijker maken als winkelcentrum: winkels concentreren in het centrum, een stedelijke herverkaveling. De weekmarkt moet centraler en bij voorkeur in het weekend. Niet alleen praten, ook doorpakken. Meer parkeerplaatsen in de kern van Dinxperlo.

• Toerisme bevorderen

Toelichting: Een VVV-winkel alleen werkt niet meer. De Gemeente Aalten - Dinxperlo heeft veel moois te bieden en dat moet actief en modern gepresenteerd worden. We denken hierbij aan een toeristische “app” waarin alle toeristische informatie van de gemeente gebundeld is.

• Geen overbodige belastingen

Toelichting: BBB-HMV wil honden- en evenementenbelasting afschaffen.

Visie voor Aalten - Leven

 

• Ondersteuning ouderen door vrijwilligers – Aandacht voor mantelzorgers

Toelichting: BBB-HMV wil dat de gemeente hulp aan ouderen door vrijwilligers stimuleert. Een proactieve rol vervullen bij het samenbrengen van vrijwilliger en hulpzoekende. Begeleiding van mantelzorgers, en aanmoedigen van onderling uitwisselen van ervaringen willen we stimuleren.

 

• Zorgvuldige verdeling subsidies verenigingen

Toelichting: BBB-HMV wil dat bij aanvragen voor subsidies een helder en evenwichtig beleid gevoerd wordt. Hierbij moet door aanvragers ook gekeken worden naar mogelijkheden voor eigen bijdragen. Het moet geen exploitatiesubsidie worden.

 

• Aalten, Bredevoort en Dinxperlo aantrekkelijk voor oud en jong

Toelichting: BBB-HMV wil evenementen en activiteiten op gebied van sport, cultuur en muziek stimuleren en faciliteren. Gemeente Aalten - Dinxperlo mag levendig en bruisend zijn met evenementen voor jong en oud.

De lokale horeca, de winkeliersverenigingen, volksfeest en Oranjefeest moeten hiervoor ruimte en mogelijkheden krijgen in overleg en met respect voor elkaar. Uitbreiding van de terrassen in de kernen tijdens periodes van Corona-restricties is hier een mooi voorbeeld van.

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

Toelichting: Met het Raadsprogramma is de Gemeente een goede weg ingeslagen: zorg is nu doelgerichter en overbodige zorg wordt verminderd. Bij de nieuwe aanbesteding van zorg inkoop moet naast kosten effectief inkopen ook de aandacht voor specialistische zorg door mogelijk kleine aanbieders mogelijk blijven.

 

Visie voor Aalten -
Besturen

​​

• Helder en transparant bestuur

Toelichting: dit spreekt misschien voor zich, maar teveel belangen blijven op de achtergrond. Het bestuur doet waar het voor staat en kan uitleggen waarom.

• Integer bestuur

Toelichting: BBB-HMV staat voor integriteit. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor ons. In de afgelopen raadsperiode is integriteit en ondermijning aan de orde geweest, toch altijd alert blijven, ook bij eigen handelen!

 

• Klantgericht werken

Toelichting: er wordt teveel gedacht vanuit de regels, beleidshokjes, bureaucratie, onmogelijkheden. “Van het kastje naar de muur” bestaat nog bij de gemeente. Burgers en bedrijven moeten soms lang wachten. Er moet worden gestuurd op doorlooptijden, termijnen moeten worden gerespecteerd. BBB-HMV is voor een aanpak van één loket voor één casus.

 

• Betere communicatie

Toelichting: gemeentelijke communicatie dient helder, toegankelijk, eenduidig en begrijpelijk voor iedereen te zijn. Waar nodig toelichting over de essentie van een besluit.

 

• Efficiënte bedrijfsvoering

Toelichting: doorlichting personeelsbeleid en kosten noodzakelijk, “strak en sterk”, ook voor externe bedrijven / instellingen; zichtbaar maken financiële risico’s. Efficiënt kan ook zijn een stevige projectmanager op belangrijk project zetten.

• Wethouders

Toelichting: Efficiënte bedrijfsvoering houdt voor ons ook in dat Aalten bestuurd kan worden door 3 full-time wethouders. In het kader van kostenbesparing willen wij voorstellen voor de volgende raadsperiode.

Dit vindt de BBB er van...
Link naar verkiezingsprogramma BBB
bottom of page